ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಯೋಜನೆ


National Biogas & Manure Management Programme
ವಿಷಯ
ದಿನಾಂಕ
Biogas Plants Installed Beneficiary List from 2007-08 to 2013-14    18.01.2010
NBMMP Beneficiaries list
2014-2015
   13.04.2010
NBMMP Beneficiaries list
2015-2016
   18.05.2010
NBMMP Beneficiaries list
2016-2017
    29.06.2010

ಪ್ರಗತಿವರದಿಗಳು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
ಜನೆವರಿ 2013
ವಿಷಯ
ದಿನಾಂಕ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್" ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    07.08.2007
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲರ್ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು    20.08.2007
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ- 2009 (Kannada) 
Karnataka State Bio-fuel Policy-2009 (English)
   09.03.2009
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕೈಪಿಡಿ     23.01.2010
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 
Karnataka Renewable Energy Policy 2009-14-reg
   09.02.2010
ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / ಉಳಿತಾಯ ಕುರಿತು    09.03.2010
Demand Side Management - Energy Conservation and efficient use of Non-conventional Energy     03.06.2010
2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು     28.09.2010