ಮಹತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೊಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ (MGNREGA)


ವಿಷಯ
ದಿನಾಂಕ
Guidelines  
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ - 2005 ರಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು 22.09.2009
NREGS ಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು 31.05.2010
NREGA ಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು 22.09.2010
2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ NREGA ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಕಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಬರಹ ಬರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22.09.2010
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಫರತಾಬಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ತಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 04.10.2010
ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನಡಯಡಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೂಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 05.10.2010
NREGA ಯ 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ  05.10.2010
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿದರ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಪರಿಮಾಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು  03.11.2011